Aviso de Babel

English

IMPORTANT! This document(s) contains important information about your unemployment compensation rights, responsibilities and/or benefits. It is critical that you understand the information in this document.

DEADLINE FOR APPEAL: If you disagree with this determination or decision, you must file an appeal before the deadline noted in this document.

IMMEDIATELY: If needed, call 417-629-3000 for assistance in the translation and understanding of the information in the document(s) you have received.

Spanish

¡IMPORTANTE! Este documento(s) contiene información importante sobre sus derechos, obligaciones y/o beneficios de compensación por desempleo. Es muy importante que usted entienda la información contenida en este documento.

PLAZO LÍMITE PARA APELAR: Si usted está en desacuerdo con esta determinación o decisión, debe presentar una apelación antes del plazo límite indicado en este documento.

INMEDIATAMENTE: Si necesita asistencia para traducir y entender la información contenida en el documento(s) que recibió, llame al 417-629-3000.

Hmong

TSEEM CEEB! Cov ntaub ntawv no muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb txog koj cov nyiaj poob haujlwm cov cai them nyiaj, lub luag haujlwm thiab / lossis cov txiaj ntsig. Nws yog ib qho tseem ceeb uas koj to taub qhov cov ntaub ntawv hauv daim ntawv no.

SIJHAWM RAU KEV TSIS TXAUS SIAB: Yog tias koj tsis pom zoo nrog qhov kev txiav txim siab lossis kev txiav txim siab no, koj yuav tsum ua daim ntawv thov thov rov hais dua ua ntej hnub kawg tau sau tseg hauv daim ntawv no.

TAM SIM NTAWD: Yog xav tau, hu rau 417-629-3000 rau kev pab txhais lus thiab nkag siab txog cov ntaub ntawv hauv cov ntaub ntawv koj tau txais.